Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

TradefedSandboxRunner.StubSchediatedInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubSchediatedInvocationListener


Một sơ khai IScheduledInvocationListener không làm gì cả.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener ()

Phương pháp công cộng

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ yêu cầu đã hoàn thành, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener#invocationEnded(long) .

Nhà xây dựng công cộng

TradefedSandboxRunner.StubSchediatedInvocationListener

public TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener ()

Phương pháp công cộng

invocationComplete

public void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ yêu cầu đã hoàn thành, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener#invocationEnded(long) .