TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener


Sơ khai IScheduledInvocationListener không làm gì cả.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

StubScheduledInvocationListener ()

Phương thức công khai

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ lệnh gọi đã hoàn thành, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

nhà thầu công cộng

StubScheduledInvocationListener

public StubScheduledInvocationListener ()

Phương thức công khai

lời gọiHoàn thành

public void invocationComplete (IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ lệnh gọi đã hoàn thành, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .