com.android.tradefed.config.proxy

Các lớp học

Trình báo cáo tự động Lớp xác định ánh xạ từ các trình báo cáo tự động của Tradefed.
Cấu hình proxy Đối tượng cho phép trỏ đến cấu hình từ xa để thực thi.
TradefedDelegator Các đối tượng giúp ủy quyền lệnh gọi cho một tệp nhị phân Tradefed khác.