com.android.tradefed.config.proxy

שיעורים

כתבים אוטומטיים מחלקה המגדירה את המיפוי מעיתונאים אוטומטיים של Tradefed.
תצורת פרוקסי אובייקט שמאפשר לבצע הצבעה לתצורה מרחוק.
TradefedDelegator אובייקטים המסייעים בהאצלת הקריאה לבינארי אחר של Tradefed.