com.android.tradefed.config.yaml

Giao diện

IDefaultObjectLoader Giao diện để tải các đối tượng mặc định sẽ là một phần trong cấu hình YAML của chúng tôi.

Các lớp học

Cấu hìnhYamlParser Trình phân tích cú pháp cho các cấu hình Tradefed kiểu YAML
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration Đối tượng cấu hình tải để truyền thông tin đến trình tải.
OpenObjectLoader Trình tải cho các đối tượng mặc định có sẵn trong AOSP.
YamlClassOptionsParser Trình trợ giúp phân tích thông tin người chạy thử nghiệm từ Cấu hình được giao dịch YAML.