Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TcpDevice

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


IDevice trình giữ chỗ được DeviceManager sử dụng để cấp phát khi DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

Phương pháp công khai

String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

Các nhà xây dựng công cộng

TcpDevice

public TcpDevice (String serial)

Thông số
serial String

TcpDevice

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

Thông số
serial String

knownDeviceIp String

Phương pháp công khai

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP được liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không có ip đã biết.

Lợi nhuận
String