Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

OxyUtil

public class OxygenUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.OxygenUtil


Tiện ích tương tác với dịch vụ Oxygen.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

OxygenUtil ()

Hàm tạo mặc định của OxygenUtil

Phương thức công khai

static long[] collectDeviceLaunchMetrics (File logDir)

Thu thập số liệu trình khởi chạy thiết bị từ vdl_stdout.

static collectErrorSignatures (File logDir)

Thu thập chữ ký lỗi từ nhật ký.

static String collectOxygenVersion (File logDir)

Thu thập thông tin phiên bản oxy từ oxygeen_version.txt.

void downloadLaunchFailureLogs ( TargetSetupError error, ITestLogger logger)

Tải xuống nhật ký lỗi từ GCS khi Oxygen không thể khởi chạy thiết bị ảo.

static LogDataType getDefaultLogType (String logFileName)

Xác định loại dữ liệu nhật ký của tệp nhật ký dựa trên tên của nó.

nhà thầu công cộng

OxyUtil

public OxygenUtil ()

Hàm tạo mặc định của OxygenUtil

Phương thức công khai

CollectDeviceLaunchMetrics

public static long[] collectDeviceLaunchMetrics (File logDir)

Thu thập số liệu trình khởi chạy thiết bị từ vdl_stdout.

Thông số
logDir File : thư mục ghi nhật ký được lấy từ máy chủ từ xa.

trả lại
long[]

thu lỗiChữ ký

public static  collectErrorSignatures (File logDir)

Thu thập chữ ký lỗi từ nhật ký.

Thông số
logDir File : thư mục ghi nhật ký được lấy từ máy chủ từ xa.

trả lại

thu thậpOxyPhiên bản

public static String collectOxygenVersion (File logDir)

Thu thập thông tin phiên bản oxy từ oxygeen_version.txt.

Thông số
logDir File : thư mục ghi nhật ký được lấy từ máy chủ từ xa.

trả lại
String

tải xuốngLaunchFailureLogs

public void downloadLaunchFailureLogs (TargetSetupError error, 
                ITestLogger logger)

Tải xuống nhật ký lỗi từ GCS khi Oxygen không thể khởi chạy thiết bị ảo.

Thông số
error TargetSetupError : TargetSetupError xuất hiện khi cho thuê thiết bị thông qua dịch vụ Oxygen.

logger ITestLogger : ITestLogger nơi ghi nhật ký tệp

getDefaultLogType

public static LogDataType getDefaultLogType (String logFileName)

Xác định loại dữ liệu nhật ký của tệp nhật ký dựa trên tên của nó.

Thông số
logFileName String : Tên tệp nhật ký từ xa.

trả lại
LogDataType LogDataType mà tệp nhật ký liên kết với. Sẽ trả về loại UNKNOWN nếu không thể xác định loại dữ liệu nhật ký dựa trên tên của nó.