com.android.tradefed.device.connection

Các lớp học

Trừu TượngKết Nối Biểu diễn kết nối trừu tượng.
Kết nối AdbSsh Kết nối Adb qua cầu ssh.
Kết nối AdbTcp Biểu diễn kết nối mặc định của thiết bị, được coi là kết nối adb tiêu chuẩn của thiết bị.
Kết nối mặc định Biểu diễn kết nối mặc định của thiết bị, được coi là kết nối adb tiêu chuẩn của thiết bị.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Builder được sử dụng để mô tả kết nối.