DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


Collector sẽ thu thập và ghi nhật ký phía máy chủ khi xảy ra lỗi trường hợp thử nghiệm.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DebugHostLogOnFailureCollector ()

Phương thức công khai

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

nhà thầu công cộng

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

Phương thức công khai

onTestThất bại

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang diễn ra.

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.