Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Ảnh chụp màn hìnhOnFailureCollector

public class ScreenshotOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.Sc MuffOnFailureCollector


Collector sẽ chụp và ghi lại ảnh chụp màn hình khi trường hợp thử nghiệm thất bại.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

ScreenshotOnFailureCollector ()

Phương pháp công cộng

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm thất bại.

Nhà xây dựng công cộng

Ảnh chụp màn hìnhOnFailureCollector

public ScreenshotOnFailureCollector ()

Phương pháp công cộng

onTestFail

public void onTestFail ( DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm thất bại.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang diễn ra.