com.android.tradefed.device.recovery

Các lớp học

PinSạcThiết BịPhục Hồi Cho phép kích hoạt lệnh khi mức pin của thiết bị xuống dưới ngưỡng nhất định.
PinKhông có sẵnThiết bịPhục hồi Trình kiểm tra khôi phục sẽ kích hoạt cấu hình nếu không còn mức pin.
RunConfigDeviceRecovery Cơ sở chung IMultiDeviceRecovery để chạy cấu hình đã giao dịch nhằm thực hiện bước khôi phục.
UsbResetMultiDeviceRecovery IMultiDeviceRecovery đặt lại bus USB cho các thiết bị ngoại tuyến.
USBResetRunConfigRecovery Cho phép kích hoạt lệnh reset USB của thiết bị