com.android.tradefed.host.gcs

Các lớp học

GCSHostTrình quản lý tài nguyên Tải xuống tài nguyên máy chủ từ GCS (bộ lưu trữ đám mây của Google).