hồ bơi địa phương

public class LocalPool
extends Object implements ITestsPool

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.LocalPool


Thực hiện một loạt các thử nghiệm địa phương

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool)

Phương pháp công cộng

IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Thăm dò bài kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách thử nghiệm bị từ chối chạy trên tất cả các thiết bị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

hồ bơi địa phương

public LocalPool ( genericPool, 
         tokenPool)

Thông số
genericPool

tokenPool

Phương pháp công cộng

thăm dò ý kiến

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Thăm dò bài kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

Thông số
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Trả lại
IRemoteTest

thăm dò ý kiếnTừ chốiTokenModule

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách thử nghiệm bị từ chối chạy trên tất cả các thiết bị.

Trả lại
ITokenRequest