com.android.tradefed.invoker.tracing

Zajęcia

Aktywny ślad Główna klasa pomagająca opisywać i zarządzać aktywnym śladem.
Zamknięty zakres Trace Klasa o ograniczonym zakresie, która umożliwia raportowanie sekcji śledzenia za pomocą funkcji try-with-resources
Usługa TracePropagatingExecutor Usługa modułu wykonującego, która przekazuje zadania do podstawowej implementacji, jednocześnie propagując kontekst śledzenia.
Rejestrator śledzenia Klasa pomagająca zarządzać śledzeniem każdego wywołania testu.