Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CountingTestResultListener

public class CountingTestResultListener
extends TestResultListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestResultListener
com.android.tradefed.result.CountingTestResultListener


TestResultListener theo dõi tổng số lần kiểm tra bằng TestStatus

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CountingTestResultListener ()

Phương pháp công khai

int[] getResultCounts ()

Trả về số lượng bài kiểm tra ĐÃ ĐƯỢC MẶT, KHÔNG CÓ, ĐÃ BỎ QUA, v.v.

int getTotalTests ()

Trả về tổng số thử nghiệm đã thực hiện.

boolean hasFailedTests ()

Phương pháp trợ giúp để xác định xem có bất kỳ kết quả nào không (một trong các kết quả Không hoàn thành, Giả định, Không đạt) hay không.

void testResult ( TestDescription test, TestResult result)

Các nhà xây dựng công cộng

CountingTestResultListener

public CountingTestResultListener ()

Phương pháp công khai

getResultCounts

public int[] getResultCounts ()

Trả về số lượng bài kiểm tra ĐÃ ĐƯỢC MẶT, KHÔNG CÓ, ĐÃ BỎ QUA, v.v.

Lợi nhuận
int[] một mảng, được lập chỉ mục bởi TestStatus.ordinal (), lưu trữ số lượng bài kiểm tra với mỗi trạng thái

getTotalTests

public int getTotalTests ()

Trả về tổng số thử nghiệm đã thực hiện.

Lợi nhuận
int

hasFailedTests

public boolean hasFailedTests ()

Phương pháp trợ giúp để xác định xem có bất kỳ kết quả nào không (một trong các kết quả Không hoàn thành, Giả định, Không đạt) hay không.

Lợi nhuận
boolean

kết quả kiểm tra

public void testResult (TestDescription test, 
                TestResult result)

Thông số
test TestDescription

result TestResult