RunHostCommandTargetPreparer

public class RunHostCommandTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunHostCommandTargetPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu để chạy các lệnh máy chủ tùy ý trước và sau khi chạy thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunHostCommandTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

final void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunHostCommandTargetPreparer

public RunHostCommandTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

cài đặt

public final void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException