Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Thư mục bảo vệ

public class FolderSaver
extends BaseTargetPreparer implements ITargetCleaner , ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FolderSaver


ITargetCleaner giúp loại bỏ các thư mục khỏi thiết bị, nén và lưu nó vào phần phụ trợ đăng nhập.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

FolderSaver ()

Phương pháp công cộng

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger ví dụ ITestLogger

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Thực hiện việc dọn dẹp / phá vỡ mục tiêu sau khi thử nghiệm.

Nhà xây dựng công cộng

Thư mục bảo vệ

public FolderSaver ()

Phương pháp công cộng

setTestLogger

public void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger ví dụ ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice cần chuẩn bị.

buildInfo IBuildInfo : dữ liệu về bản dựng đang được thử nghiệm.

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown ( ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Thực hiện việc dọn dẹp / phá vỡ mục tiêu sau khi thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice cần chuẩn bị.

buildInfo IBuildInfo : dữ liệu về bản dựng đang được thử nghiệm.

e Throwable : nếu lệnh gọi kết thúc bằng một ngoại lệ, đây sẽ là ngoại lệ được bắt ở cấp Gọi. Nếu không, sẽ là null .

Ném
DeviceNotAvailableException