Google cam kết thúc đẩy bình đẳng chủng tộc đối với cộng đồng đen. Xem cách.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

ITestLoggerReceiver

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Một thực thể có thể được tiêm với một ITestLogger dụ để nó có thể được sử dụng cho mục đích khai thác gỗ.

Tóm lược

phương pháp công cộng

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm ITestLogger dụ

phương pháp công cộng

setTestLogger

public abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm ITestLogger dụ

Thông số
testLogger ITestLogger