Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

PassingTestFileReporter

public class PassingTestFileReporter
extends TestResultListener implements ITestInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestResultListener
com.android.tradefed.result.PassingTestFileReporter


ITestInvocationListener lưu danh sách các trường hợp thử nghiệm vượt qua vào một tệp thử nghiệm

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

PassingTestFileReporter ()

Phương pháp công khai

void invocationEnded (long elapsedTime)
void invocationStarted (IInvocationContext context)
void testResult (TestDescription test, TestResult result)

Các nhà xây dựng công cộng

PassingTestFileReporter

public PassingTestFileReporter ()

Phương pháp công khai

sự mời gọi

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Thông số
elapsedTime long

invocationStarted

public void invocationStarted (IInvocationContext context)

Thông số
context IInvocationContext

kết quả kiểm tra

public void testResult (TestDescription test, 
                TestResult result)

Thông số
test TestDescription

result TestResult