com.android.tradefed.result.error

Giao diện

Mã định danh lỗi Giao diện này mô tả một lỗi cụ thể và các thuộc tính của nó.

Các lớp học

ErrorStorageUtil Lớp trình trợ giúp để xử lý các lỗi cho phù hợp với bộ lưu trữ chung.

Enum

Mã nhận dạng lỗi thiết bị Mã nhận dạng lỗi từ Lỗi thiết bị và lỗi được báo cáo của thiết bị.
Mã định danh lỗi hồng ngoại Mã nhận dạng lỗi từ cơ sở hạ tầng Liên đoàn Thương mại và cơ sở hạ tầng phụ thuộc (như cơ sở hạ tầng Xây dựng).
Kiểm traErrorIdentifier Mã nhận dạng lỗi từ các bài kiểm tra và người chạy thử nghiệm.