Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IRemoteFeature

public interface IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.IRemoteFeature


Giao diện mô tả một tính năng trong Tradefed có thể được thực thi dựa trên yêu cầu.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về một FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

abstract String getName ()

Tên của đối tượng địa lý.

Phương pháp công khai

hành hình

public abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về một FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

Thông số
request FeatureRequest

Lợi nhuận
FeatureResponse

getName

public abstract String getName ()

Tên của đối tượng địa lý. Phải khớp với FeatureRequest#getName() .

Lợi nhuận
String