com.android.tradefed.service

Giao diện

Tính năng IRemote Giao diện mô tả một tính năng trong Tradefed có thể được thực thi dựa trên yêu cầu.

Các lớp học

TradefedTính năngKhách hàng Một máy khách grpc yêu cầu thực thi tính năng từ máy chủ.
TradefedTính năngMáy chủ Một máy chủ phản hồi các yêu cầu kích hoạt các tính năng.