Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bộ thu ISystemStatusChecker

public interface ISystemStatusCheckerReceiver

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusCheckerReceiver


Một IRemoteTest yêu cầu quyền truy cập vào ISystemStatusChecker từ cấu hình.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker s từ cấu hình cho thử nghiệm.

Phương thức công khai

setSystemStatusChecker

public abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker s từ cấu hình cho thử nghiệm.

Thông số
systemCheckers