Trình tiết kiệm thư mục

public final class FolderSaver
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FolderSaver


Một ITargetPreparer kéo các thư mục ra khỏi thiết bị, nén và lưu nó vào phụ trợ ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FolderSaver ()

Phương thức công khai

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Trình tiết kiệm thư mục

public FolderSaver ()

Phương thức công khai

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException