Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

NoApkTestSkipper

public final class NoApkTestSkipper
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.app.NoApkTestSkipper


Người chuẩn bị đặc biệt cho phép bỏ qua hoàn toàn một lời mời (chuẩn bị và kiểm tra) nếu không có bài kiểm tra nào.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

NoApkTestSkipper ()

Phương pháp công cộng

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

NoApkTestSkipper

public NoApkTestSkipper ()

Phương pháp công cộng

setConfiguration

public void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError