NoApkTestSkipper

public final class NoApkTestSkipper
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.app.NoApkTestSkipper


Trình chuẩn bị đặc biệt cho phép bỏ qua hoàn toàn lệnh gọi (chuẩn bị và kiểm tra) nếu không có gói ứng dụng nào để kiểm tra.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NoApkTestSkipper ()

Phương pháp công khai

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

NoApkTestSkipper

public NoApkTestSkipper ()

Phương pháp công khai

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError