com.android.tradefed.targetprep.companion

Các lớp học

Kiểm traPairingPreparer CompanionAwarePreparer xác minh liên kết BT giữa thiết bị chính và thiết bị đồng hành
Trình phân bổ đồng hành Lớp cơ sở đảm nhiệm việc phân bổ và giải phóng thiết bị đồng hành

getCompanionDeviceSelectionOptions() nên được triển khai để mô tả các tiêu chí cần thiết để phân bổ thiết bị đồng hành

CompanionAwarePreparer ITargetPreparer gói gọn logic để có được thiết bị đồng hành đã được phân bổ.
Đồng hànhThiết bị theo dõi Lớp phân bổ và giải phóng các thiết bị đồng hành
CompanionRunCommandTargetPreparer ITargetPreparer chạy các lệnh được chỉ định trên thiết bị đồng hành được phân bổ
CompanionTestAppInstallSetup ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() trên thiết bị đồng hành được phân bổ.