Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

HelloWorldMultiTargetPreparer

public class HelloWorldMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.HelloWorldMultiTargetPreparer


Một ví dụ về triển khai IMultiTargetPreparer .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

HelloWorldMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

HelloWorldMultiTargetPreparer

public HelloWorldMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException