Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BaseMultiTargetPreparer

public abstract class BaseMultiTargetPreparer
extends Object implements IMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer


Triển khai cơ sở của IMultiTargetPreparer cho phép vô hiệu hóa đối tượng.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

BaseMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

final boolean isDisabled ()

Trả về True nếu toàn bộ đối tượng bị vô hiệu hóa (bỏ qua cả thiết lập và chia nhỏ).

final boolean isTearDownDisabled ()

Trả về True nếu chỉ bỏ qua giọt nhỏ.

final void setDisable (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên tắt đối tượng hay không.

final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên bỏ qua bước xé nhỏ trong đối tượng hay không.

Các nhà xây dựng công cộng

BaseMultiTargetPreparer

public BaseMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

bị vô hiệu hóa

public final boolean isDisabled ()

Trả về True nếu toàn bộ đối tượng bị vô hiệu hóa (bỏ qua cả thiết lập và chia nhỏ). Sai khác.

Lợi nhuận
boolean

isTearDownDisabled

public final boolean isTearDownDisabled ()

Trả về True nếu chỉ bỏ qua giọt nhỏ. Sai khác.

Lợi nhuận
boolean

setDisable

public final void setDisable (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên tắt đối tượng hay không. Bị vô hiệu hóa có nghĩa là cả hai bước thiết lập và gỡ bỏ phải được bỏ qua. Có thể được sử dụng để làm cho một đối tượng bị vô hiệu hóa theo mặc định trong hàm tạo mặc định.

Thông số
isDisabled boolean : trạng thái mà đối tượng nên được đưa vào.

setDisableTearDown

public final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên bỏ qua bước xé nhỏ trong đối tượng hay không. Bước thiết lập vẫn được thực hiện.

Thông số
isDisabled boolean : trạng thái mà đối tượng nên được đưa vào.