Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MixImageZipPreparer

public class MixImageZipPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.MixImageZipPreparer


IMultiTargetPreparer trộn hình ảnh của bản dựng hệ thống trong bản dựng thiết bị.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

MixImageZipPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

nhà thầu công cộng

MixImageZipPreparer

public MixImageZipPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError