Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

PairingMultiTargetPreparer

public class PairingMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.PairingMultiTargetPreparer


Trình chuẩn bị đa mục tiêu giúp thực hiện ghép nối Bluetooth (và kết nối) giữa hai thiết bị.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

PairingMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Các nhà xây dựng công cộng

PairingMultiTargetPreparer

public PairingMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError