Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

StubMultiTargetPreparer

public class StubMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.StubMultiTargetPreparer


Triển khai trống trình giữ chỗ của IMultiTargetPreparer .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

StubMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

StubMultiTargetPreparer

public StubMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
TargetSetupError