IInvocationContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


آزمایشی که نیاز به مراجعه به زمینه فراخوانی دارد.

در مواردی که آزمون نیاز به دانستن جزئیات فراخوانی و بدون نیاز به مراجعه به IBuildInfo دارد ، باید مورد استفاده قرار گیرد. اکثر آزمون ها نباید به ساخت تحت آزمون وابسته باشند و برای تهیه محیط آزمون باید به ITargetPreparer ها متکی باشند.

خلاصه

روشهای عمومی

abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

روشهای عمومی

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

مولفه های
invocationContext IInvocationContext