IInvocationContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


Một bài kiểm tra cần tham chiếu đến bối cảnh của lệnh gọi.

Nên sử dụng khi kiểm tra cần biết chi tiết về lệnh gọi mà không cần tham chiếu đến IBuildInfo . Hầu hết các thử nghiệm không nên phụ thuộc vào quá trình xây dựng đang thử nghiệm và nên dựa vào ITargetPreparer để chuẩn bị môi trường thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Phương pháp công cộng

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Thông số
invocationContext IInvocationContext