IInvocationContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


آزمونی که نیاز به ارجاع به زمینه فراخوانی دارد.

زمانی که آزمون نیاز به دانستن جزئیات فراخوانی بدون نیاز به ارجاع به IBuildInfo دارد، باید استفاده شود. اکثر تست ها نباید به build-under-test وابستگی داشته باشند و برای آماده سازی محیط تست باید به ITargetPreparer تکیه کنند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

روش های عمومی

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

مولفه های
invocationContext IInvocationContext