com.android.tradefed.testtype.rust

Các lớp học

RustBenchmarkResultParser Diễn giải kết quả của các cuộc kiểm tra chạy bằng khung đo điểm chuẩn Tiêu chí và chuyển nó thành các lệnh gọi trên một chuỗi ITestInvocationListener .
RustBinaryHostTest Kiểm tra máy chủ nhằm chạy tệp nhị phân rỉ sét từ hệ thống Android Build (Soong)
Kiểm tra nhị phân Rust Thử nghiệm chạy tệp nhị phân rỉ sét trên thiết bị nhất định.
RustTestBase Lớp cơ sở của RustBinaryHostTest và RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Diễn giải kết quả đầu ra của các thử nghiệm chạy bằng framework nhỏ nhất của Rust và chuyển nó thành các lệnh gọi trên một chuỗi ITestInvocationListener s.