NativeBridgeModuleController

public class NativeBridgeModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.NativeBridgeModuleController


Bộ điều khiển mô-đun để kiểm tra xem thiết bị có hỗ trợ cầu gốc không. Nếu nó hỗ trợ nó và chúng tôi phát hiện ra tình huống cầu nối riêng, mô-đun sẽ bị bỏ qua.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

nhà thầu công cộng

NativeBridgeModuleController ()

Phương thức công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Lĩnh vực

NATIVE_BRIDGE_PROP

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

nhà thầu công cộng

NativeBridgeModuleController

public NativeBridgeModuleController ()

Phương thức công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, sai nếu không.