PackageInstalledModuleController

public class PackageInstalledModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.PackageInstalledModuleController


Bộ điều khiển mô-đun không chạy thử nghiệm khi thiết bị chưa cài đặt các gói đã cho.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

PackageInstalledModuleController ()

Phương thức công khai

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

nhà thầu công cộng

PackageInstalledModuleController

public PackageInstalledModuleController ()

Phương thức công khai

nên chạy

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Phương pháp để quyết định xem mô-đun có nên chạy hay không.

Thông số
context IInvocationContext : IInvocationContext của mô-đun

trả lại
IModuleController.RunStrategy Đúng nếu mô-đun sẽ chạy, sai nếu không.

ném
DeviceNotAvailableException