Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ICompressionStrategy

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


Một giao diện đại diện cho một thuật toán nén có thể được chọn trong thời gian chạy.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về tệp lưu trữ kết quả.

abstract LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được chiến lược này sử dụng.

Phương pháp công khai

nén

public abstract File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về tệp lưu trữ kết quả.

Thông số
source File : Tệp hoặc thư mục cần nén

Lợi nhuận
File Kho lưu trữ được nén

Ném
Nếu hoạt động không thể hoàn thành

getLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được chiến lược này sử dụng.

Lợi nhuận
LogDataType