ICompressionChiến lược

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


Giao diện đại diện cho thuật toán nén có thể được chọn trong thời gian chạy.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về kho lưu trữ kết quả.

abstract LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được sử dụng bởi chiến lược này.

Phương pháp công khai

nén

public abstract File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về kho lưu trữ kết quả.

Thông số
source File : File hoặc thư mục cần nén

Trả lại
File Kho lưu trữ nén

Ném
Nếu thao tác không thể hoàn thành

lấyLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được sử dụng bởi chiến lược này.

Trả lại
LogDataType