Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ZipCompressionStrategy

public class ZipCompressionStrategy
extends Object implements ICompressionStrategy

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ZipCompressionStrategy


ICompressionStrategy để tạo các kho lưu trữ zip.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ZipCompressionStrategy ()

Phương pháp công khai

File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về tệp lưu trữ kết quả.

LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được chiến lược này sử dụng.

Các nhà xây dựng công cộng

ZipCompressionStrategy

public ZipCompressionStrategy ()

Phương pháp công khai

nén

public File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về tệp lưu trữ kết quả.

Thông số
source File : Tệp hoặc thư mục cần nén

Lợi nhuận
File Kho lưu trữ được nén

getLogDataType

public LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được chiến lược này sử dụng.

Lợi nhuận
LogDataType