com.android.tradefed.util.keystore

Giao diện

IKeyStoreKhách hàng Giao diện để truy cập kho lưu trữ khóa cho mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm.
IKeyStoreNhà máy Nhà máy tạo IKeyStoreClient .

Các lớp học

KhôRunKeyCửa hàng Kho khóa để chạy thử trong đó mọi giá trị kho khóa luôn được thay thế và tìm thấy đúng cách.
JSONFileKeyStoreClient Một cách triển khai mẫu trong đó tệp JSON cục bộ đóng vai trò là kho lưu trữ khóa.
JSONFileKeyStoreNhà máy Triển khai Nhà máy lưu trữ khóa JSON, cung cấp JSONFileKeyStoreClient để truy cập Tệp lưu trữ khóa JSON.
KeyStoreNgoại lệ Được ném ra khi xảy ra lỗi lưu trữ khóa nghiêm trọng.
Sơ khaiKeyStoreKhách hàng Triển khai sơ khai mặc định cho KeyStore Client.
Sơ khaiKeyCửa hàngNhà máy Triển khai sơ khai mặc định cho KeyStore Factory