com.android.tradefed.util.net

Giao diện

IHttpHelper Các phương thức trợ giúp để thực hiện các yêu cầu http.

Các lớp học

HttpHelper Chứa các phương thức trợ giúp để thực hiện các yêu cầu http
HttpHelper.RequestRunnable Runnable để thực hiện các yêu cầu với IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
HttpMultipartBài viết Lớp trình trợ giúp để thực hiện các yêu cầu bài đăng HTTP nhiều phần.
IHttpHelper.DataSizeException