การอ้างอิง Android HAL (ดั้งเดิม)

ดู คู่มือ HAL สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Hardware Abstraction Layer (HAL) ของ Android