com.android.tradefed.device.battery

ממשקים

IBatteryInfo הממשק המגדיר את האינטראקציה עם סוללת מכשיר.

שיעורים

BatteryController מחלקת שירות המאפשרת לשלוט על מצב טעינת הסוללה של מכשיר.

Enums

IBatteryInfo.BatteryState מתאר את מצב טעינת הסוללה הנוכחי.