Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

LogcatOnFailureCollector

public class LogcatOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatOnFailureCollector


Collector sẽ chụp và ghi nhật ký logcat khi trường hợp thử nghiệm thất bại.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

LogcatOnFailureCollector ()

Phương pháp công cộng

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm thất bại.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi chạy thử kết thúc.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi chạy thử được bắt đầu.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Nhà xây dựng công cộng

LogcatOnFailureCollector

public LogcatOnFailureCollector ()

Phương pháp công cộng

onTestFail

public void onTestFail ( DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm thất bại.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang diễn ra.

trênTestRunEnd

public void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi chạy thử kết thúc. Đây nên là thời gian để làm sạch.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là cùng một đối tượng như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển cho ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRunStart

public void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi chạy thử được bắt đầu.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.

onTestStart

public void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.