Mô-đunLogcatCollector

public class ModuleLogcatCollector
extends LogcatOnFailureCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatOnFailureCollector
com.android.tradefed.device.metric.ModuleLogcatCollector


Phiên bản của trình thu logcat nhưng dành cho mô-đun.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ModuleLogcatCollector ()

Phương thức công khai

boolean captureModuleLevel ()
void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.

void onTestModuleEnded ()

Cho phép chụp sự kiện kết thúc mô-đun.

void onTestModuleStarted ()

Cho phép chụp sự kiện bắt đầu mô-đun.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

nhà thầu công cộng

Mô-đunLogcatCollector

public ModuleLogcatCollector ()

Phương thức công khai

chụpModuleLevel

public boolean captureModuleLevel ()

trả lại
boolean

onTestThất bại

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm không thành công.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang diễn ra.

ném
DeviceNotAvailableException

onTestModuleEnded

public void onTestModuleEnded ()

Cho phép chụp sự kiện kết thúc mô-đun.

ném
DeviceNotAvailableException

onTestModuleĐã bắt đầu

public void onTestModuleStarted ()

Cho phép chụp sự kiện bắt đầu mô-đun.

ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây nên là thời gian để làm sạch.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là cùng một đối tượng như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRunKhông thành công

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
        FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed

ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.