Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

LogcatOnFailureCollector

public class LogcatOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatOnFailureCollector


Collector sẽ nắm bắt và ghi nhật ký logcat khi trường hợp thử nghiệm không thành công.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

LogcatOnFailureCollector ()

Phương pháp công khai

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp kiểm tra không thành công.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử nghiệm kết thúc.

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Các phương pháp được bảo vệ

void collectAndLog (String testName, int size)

Các nhà xây dựng công cộng

LogcatOnFailureCollector

public LogcatOnFailureCollector ()

Phương pháp công khai

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Gọi lại khi một trường hợp kiểm tra không thành công.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang được tiến hành.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử nghiệm kết thúc. Đây nên là thời gian để dọn dẹp.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho quá trình chạy. Sẽ là đối tượng giống như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRunFailed

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
        FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử nghiệm.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho quá trình chạy.

onTestStart

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

Các phương pháp được bảo vệ

CollectAndLog

protected void collectAndLog (String testName, 
        int size)

Thông số
testName String

size int

Ném
DeviceNotAvailableException