com.android.tradefed.invoker.logger

Zajęcia

Bieżące wywołanie Klasa, która śledzi i udostępnia informacje o bieżącym wywołaniu, przydatne w dowolnym miejscu wywołania.
InwokacjaLokalna <T> Ta klasa udostępnia zmienne zakresu wywołania.
InvocationMetricLogger Klasa narzędzia służąca do wywołania rejestrowania niektórych metryk.
Śledzenie obiektów Tf Narzędzie do śledzenia wykorzystania różnych obiektów Federacji Handlowej.

Wyliczenia

CurrentInvocation.InvocationInfo Jakiś specjalny nazwany klucz, który zawsze będziemy wypełniać dla wywołania.
CurrentInvocation.IsolationGrade Opisuje poziom izolacji
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Grupowanie umożliwia logowanie kilku grup pod tym samym kluczem.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Jakiś specjalny nazwany klucz, który zawsze będziemy wypełniać dla wywołania.