com.android.tradefed.invoker.shard.token

Giao diện

Nhà cung cấp IToken Giao diện mô tả một đối tượng có thể cung cấp mã thông báo của một thiết bị cụ thể.
ITokenYêu cầu Giao diện mà IRemoteTest có thể triển khai để bộc lộ sự thật rằng nó yêu cầu một thiết bị có mã thông báo đặc biệt.

Các lớp học

Nhà cung cấp mã thông báo CecController Nhà cung cấp mã thông báo cho các mã thông báo liên quan đến Kiểm soát Điện tử Tiêu dùng (CEC).
Nhà cung cấp mã thông báo điện thoại Nhà cung cấp mã thông báo cho các mã thông báo liên quan đến điện thoại.
Trình trợ giúp cung cấp mã thông báo Trình trợ giúp cung cấp cho nhà cung cấp được liên kết với một mã thông báo cụ thể để tìm hiểu xem thiết bị có hỗ trợ mã thông báo đó hay không.

Enum

Mã thông báo Mã thông báo được hỗ trợ với phân đoạn động.