Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BugreportCollector.Predicate

public static class BugreportCollector.Predicate
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Predicate


A full predicate describing when to capture a bugreport. Has the following required elements and [optional elements]: RelationP TimingP Noun [FilterP Noun]

Summary

Public constructors

Predicate(BugreportCollector.Relation rp, BugreportCollector.Freq fp, BugreportCollector.Noun n)
Predicate(BugreportCollector.Relation rp, BugreportCollector.Freq fp, BugreportCollector.Noun fpN, BugreportCollector.Filter filterP, BugreportCollector.Noun filterPN)

Public methods

static void assertValidPredicate(BugreportCollector.Relation rp, BugreportCollector.Freq fp, BugreportCollector.Noun n)
boolean equals(Object other)
boolean fullMatch(BugreportCollector.Predicate otherP)
int hashCode()
boolean partialMatch(BugreportCollector.Predicate otherP)
String toString()

Protected methods

getFilterPredicate()
getPredicate()

Public constructors

Predicate

public Predicate (BugreportCollector.Relation rp, 
        BugreportCollector.Freq fp, 
        BugreportCollector.Noun n)

Parameters
rp BugreportCollector.Relation

fp BugreportCollector.Freq

n BugreportCollector.Noun

Predicate

public Predicate (BugreportCollector.Relation rp, 
        BugreportCollector.Freq fp, 
        BugreportCollector.Noun fpN, 
        BugreportCollector.Filter filterP, 
        BugreportCollector.Noun filterPN)

Parameters
rp BugreportCollector.Relation

fp BugreportCollector.Freq

fpN BugreportCollector.Noun

filterP BugreportCollector.Filter

filterPN BugreportCollector.Noun

Public methods

assertValidPredicate

public static void assertValidPredicate (BugreportCollector.Relation rp, 
        BugreportCollector.Freq fp, 
        BugreportCollector.Noun n)

Parameters
rp BugreportCollector.Relation

fp BugreportCollector.Freq

n BugreportCollector.Noun

equals

public boolean equals (Object other)

Parameters
other Object

Returns
boolean

fullMatch

public boolean fullMatch (BugreportCollector.Predicate otherP)

Parameters
otherP BugreportCollector.Predicate

Returns
boolean

hashCode

public int hashCode ()

Returns
int

partialMatch

public boolean partialMatch (BugreportCollector.Predicate otherP)

Parameters
otherP BugreportCollector.Predicate

Returns
boolean

toString

public String toString ()

Returns
String

Protected methods

getFilterPredicate

protected getFilterPredicate ()

Returns

getPredicate

protected getPredicate ()

Returns