با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ITestLoggerReceiver

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


موجودیتی که می تواند با یک نمونه ITestLogger تزریق شود تا بتوان از آن برای اهداف گزارش استفاده کرد.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

نمونه ITestLogger را تزریق می کند

روش های عمومی

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

نمونه ITestLogger را تزریق می کند

مولفه های
testLogger ITestLogger

،

ITestLoggerReceiver

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


موجودیتی که می تواند با یک نمونه ITestLogger تزریق شود تا بتوان از آن برای اهداف گزارش استفاده کرد.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

نمونه ITestLogger را تزریق می کند

روش های عمومی

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

نمونه ITestLogger را تزریق می کند

مولفه های
testLogger ITestLogger